1

Temat: gafy na maturach

Cytaty pochodz1ce z prac maturalnych 98'

— A było ich tysi1ce, a nawet setki.
— Adler gromadzi3 pieniądze, ponieważ chciał wyjechaa z synem w podro? dooko3a owiata albo gdzieś dalej.
— Aleksander G3owacki to panieńskie nazwisko Boles3awa Prusa.
— Andromaka była wdow1, jakiej wielu me?ow mogło sobie ?yczya.
— Andrzej Radek myola3, że nauczyciel da mu w skore, ale było odwrotnie.
— Anielka głeboko sie nasili3a i tak skona3a.
— Anielka mimo zakazów ojca kolegowa3a sie z Magd1 i owiniami.
— Antek nie miał ojca, bo był drwalem.
— Antygona czu3a mi3ooa do brata i dlatego go zakopa3a mimo zakazu krola.
— Antygona pochowa3a brata, splune3a moralnie na krola i powiesiła sie.
— Baryka zakopa3 precjoza wraz z ?on1 i synkiem.
— Beanow pędzono za miasto i tam obcinano pi31 niepotrzebne cześći.
— Beniowski zabi3 szeociu Kozakow. Jeden z nich umar3, a inni uciekli.
— Biesiadowali przy suto zastawionych stolcach.
— Bi3 swoją ?one, z ktor1 miał dzieci przy pomocy sznurka.
— bohaterów ?Krzy?akow? dzielimy na historycznych i erotycznych.
— Boryna był teociem ?ony syna Antka Hanki.
— By3a to wyspa po3o?ona z dala od morza.
— Car sie zlitowa3 i zmieni3 mu kare omierci na ?ywot wieczny.
— Chemik pracuje dlatego w bia3ym fartuchy, aby nie wy?rea dziury w ubraniu.
— Ch3op panszczyYniany musiał znosia panu jajka.
— Ch3opi chodzili po polu pionowo i poziomo.
— Chory wiezien nie dość że nie był leczony, musiał jeszcze niekiedy umieraa.
— Chrobry pomogł odzyskaa tron swemu zięciowi Swietopche3kowi.
— Czarnecki zebrał du?1 kupę ch3opsk1.
— Czyta3em sztuki Szekspira. Dwie zapamieta3em: Romeo i Julia.
— Danusia ratując Zbyszka przed napaoci1 dzikiego zwierza zabi3a go.
— Danusia weszła na 3awe i zacze3a graa na lutownicy.
— Kirkor poszukując cnotliwej ?ony za3ama3 sie na mostku i poszed3 do wdowy.
— Do ludnooci w Balladach Mickiewicza zaliczamy nie tylko pojawienie sie rusa3ki, ale również jeki ch3opa pod jaworem.
— Dobrze rozwijający sie przemys3 chemiczny przerabia wegiel na sol kamienn1.
— Dopiero na ostatniej wycieczce nauczy3em sie rozro?niaa wrone i gawrona od siebie.
— Dosya szybko można sie zorietowaa że Izabela nie nadaje sie do interesu, który ma Wokulski.
— Doktor Judym do szkoły chodzi3 w ciotki szpilkach.
— Dulska była powodem ci1?y Hanki.
— Edwart III nie mogł zostać krolem Francji, bo jego matka nie była mężczyzn1.
— Faraonowi wmurowano do grobowca jego najlepsz1 ?one. Wmurowano ją na ?ywca.
— Gerwazy wyciągn13 szable i szczeli3.
— Goral ma na g3owie kapelusz, spodnie i kierpce.
— górnik pog3aska3 konia po g3owie i cicho zar?a3.
— Gramatycznie rzecz bior1c dziewczyna ma inn1 końcówkę niż ch3opiec.
— Grażyna bieg3a galopem na czele wojska.
— Grażyna poleg3a w boju, ale przeprosiła Litawora za ten wypadek.
— Greck1 boginią pieknooci była herma-frodyta.
— Gustaw chc1c zaimponowaa Anieli ukazuje jej swoje wdzieki.
— Hanka i Wasylek kochali sie tak bardzo, że ona sie utopi3a, a on umar3 z g3odu.
— I wtedy Jagienka wybieg3a z domu i ruszy3a z kopyta za zbyszkiem.
— Id1c do szkoły wykolei3 sie tramwaj.
— Izabela nie chciała poolubia Wokulskiego, mimo że był to człowiek z interesem.
— Jacek Soplica miał d3ugie rzesy, dlatego nazywano go W1salem.
— Jacek Soplica po swojej omierci był jakiś nieswoj, ale wiedział że całe rzycie poowieci3 ojczyYnie.
— Jagna na szczecie nie była długo chora. wkrótce umar3a.
— Janko Muzykand był niedojedzony.
— Jaro zakocha3 sie w Bolce i w wyniku tego złama3 noge.
— Jego matka bedonc malym ch3opcem spad3a z drzewa.
— Jej corka Anna uomiechne3a sie pod w1sem.
— Joanna darć nosiła bia31 zbroje Joanna D?Arc nosiła
— Judym postanowi3 postanowi3 czuwaa nad ca3kowitym brakiem higieny.
— Jurand nie rzuci3 sie na Krzy?akow, gdyż tymczasem bi3 sie z myolami.
— Kain zamordowa3 Nobla.
— Kangur ma 3eb do gory, dwie krótkie przednie kończyny i dwie tylnie d3ugie. W worku ma brzuch na ma3ego i d3ugi ogon.
— Kap3ani egipscy wywo3ywali podstępem zaamienie s3onca.
— Karusek lubi3 suczki, ale najbardziej wola3 Anielke.
— Kazimierz Wielki coś bardzo sie stara3, nie mogł mieć dzieci.
— Kiedy Giaur sie wyspowiadał, tak mu ul?y3o, że umar3.
— Kiedy Mieszek pad3 na twarz, niedYwiedY przyszed3 obw1chaa go. Mieszek był jakby nieowie?y.
— Kooci człowieka są połączone 3okciami do kolan.
— Kiedy ojciec wraca3 z koniem do domu, to ch3opcy pchali mu do pyska skorki od chleba.
— Korsarze wyje?dżali na bezludne wyspy i 3apali niewolnikow.
— Krowa, podobnie jak kon, składa sie z rogow, kopyt, wymion i ogona.
— Krol Waza, jak sama nazwa wskazuje, lubi3 zupe.
— Krolik jest tak oddany swym malym, że wyrywa sobie k3aki sieroci z brzucha, żeby wyocielia im gniazdo. któryż ojciec rodziny zdobyłby sie na to?
— Krolowa Kinga została owietą, bo Boles3aw był wstydliwy.
— Kryjąc sie po zaroolach przyroda dodawa3a mu otuchy.
— Ksi1dz Robak strzeli3 do niedYwiedzia, który zwali3 sie z hukiem i nie czekając na oklaski pobieg3 do domu.
— Lato mile spędzę u kuzynek, z których zejdę dopiero po wakacjach.
— Leonardo namalowa3 damę z Lysic1.
— Litawor widz1c omiera Grażyny rzuca sie na stos, a ona czyni to samo.
— Ludnooa Italii wzrasta szybko dzieki odwadze jej mieszkancow.
— Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaYnych.
— Ludzie pierwotni mieli wszystko z kamienia.
— Ludzie powinni być ?yczliwi, a gdy jeden człowiek upadnie, to drugi powinien sie przejąa.
— Maciek wypędzony przez Olimaka zamarzł w lesie i bardzo tego ?a3owa3.
— Meduza ?yje w jelicie grubym człowieka i jest szkodnikiem bardzo po?ytecznym.
— Meteorolodzy wychodz1 trzy razy dziennie ogl1dzaa swoje narządy.
— M1? był bardzo zdziwiony, gdy odpi13 swoj stroj i ujrza3 postać kobiec1.
— Me?ny Roland leżąc na polu walki widział swoj koniec.
— Mimo wysiłkow s3u?by drogowej m?awka nie ustawa3a.
— Na obrazie Matejki mistrz krzy?acki staje deba na koniu.
— Na skutek ?a3oby swojej matki Iwona urodzi3a sie 5 lat po omierci ojca.
— Na znak, że kocha3 matke, Marcinek obrabowa3 star1 kaplice.
— Najwiekszym b3edem Boles3awa Krzywoustego było to że podzieli3 swoich synów na 5 cześći.
— Nasz pies ma trzy lata, d3ugi ogon i niebieskie oczy zupełnie jak tatuo.
— Nauka przychodzi mu z trudnooci1, wiec ją skonczy3 i umar3 na suchoty.
— Nel na3o?y3a mu piersi na g3owe i spokojnie usne3a.
— Nerki, moczowody, pęcherz moczowy i cewki tworz1 układ wydawniczy.
— Nowela ?Janko Muzykant podoba3a mi sie dlatego bo Janko miał talent i marnowa3 Janko
— Obok grobów smutnych i zaniedbanych sta3y groby tetniące życiem.
— Odyseusz przykry3 sie lioami na 3okciach i kolanach, bo wstydzi3 sie swej nagooci.
— Oko umieszczone jest w moczodole.
— oprócz zabitych na polu walki le?a3o dużo obrażonych.
— Pan Dulski był sterylizowany przez ?one.
— Pan Piotr widział w narzeczonej same zalety. resztę zobaczy3 po olubie.
— Pierwsz1 klientk1 doktora Judyma była matrona prosz1ca o datki dla źle prowadz1cych sie dziewic.
— Pigmeje są to malutcy czarni ludzie, tak jak u nas krasnoludki.
— Po jednej stronie rynku naszego miasta stoi koocio3, a dooko3a niego wybudowano same domy publiczne.
— Po og3oszeniu 1 przykazań Mojżesz uzna3 je za nie?yciowe i rzuci3 w przepaoa.
— Po wielu staraniach lekarza pani Mostowicka umar3a.
— Pot sp3ywa3 po nim od stop do g3ow.
— Potrzeby fizjologiczne u chorych w szpitalu załatwić salowa.
— Powieoa podoba3a mi sie pod wzgledem stylu pisarza, który był przystępny i nie miałem z nich trudnooci.
— Po?yczy3am książkę od kole?anki, ktora była ca3kiem zniszczona.
— Przedstawiciele Odrodzenia we W3oszech: Mona Liza, Leon Davinci, Dawid i Mojżesaz.
— Przedstawicielem materializmu był Demokryt z Abwehry.
— Radek był to ch3op tegi w biodrach, a chudy w biuocie.
— Radek miał rudne dziecinstwo, bo musiał chodzia pod gore i do szkoły.
— Richard zastrzeliwszy sie, zacz13 z uciechy skakaa po drzewach.
— Robak, ratując Tadeusza, strzeli3 do niedYwiedzia, który nie wiedział, że jest jego ojcem.
— Robinson zatka3 kozę kamieniem, żeby mu nie uciek3a.
— Rodzicami —eromskiego byli Jozef i Wincenty —eromscy.
— Roland był bardzo towarzyski. Nawet po omierci towarzyszy znosi3 ich trupy z pola walki.
— Rozstanie Cezarego Baryki z Laur1 było bardzo romantyczne, ponieważ on uderzy3 ją szpicrutą.
— samiczkę od samca ropuchy odro?niamy po kolorze w3osow pod pach1.
— Santiago miał 8 lat i daleko od domu.
— Serce zdrowego człowieka powinno bia 7 do 75 minut.
— Sfinks to baoniowe zwierze: pol- kobieta, po3- lew, po3- orze3.
— Skawinski usiad3 na brzegu wyspy i zacz13 po3ykaa kartki ?Pana Tadeuszaż.
— Skrzetuski dzieki koleg1 miał dużo dzieci.
— Skrzetuski zobaczy3 jak szli: nagi dziad z wyrostkiem na przedzie.
— S3u?1cy doi3 krowę nad stawem, a z wody wyglądało to odwrotnie.
— Sonet zawiera nędzny opis wsi.
— Sprochnia3y z1b czasu dotkn1 go swym palcem.
— Stolic1 Polski przeważnie jest Warszawa.
— Straszne były te krzy?ackie mordy.
— Wszyscy czujemy sie dobrze z wyjątkiem dziadka, który umar3.

wiec uważajcie co piszecie hehe

2

Odp: gafy na maturach

Jacek Soplica po swojej omierci był jakiś nieswoj, ale wiedział że całe rzycie poowieci3 :-) :-) :-) :-)

3

Odp: gafy na maturach

Pigmeje są to malutcy czarni ludzie, tak jak u nas krasnoludki.
Dobre mi sie obecnie podoba
EXTRA :!:
EXTRA :!:
POZDRO :!:

4

Odp: gafy na maturach

trzeba uważaa co oie pisze na maturach i nie tylko heheh

5

Odp: gafy na maturach

Hehe :-) spoko lol

Bys dosta3 sogacza no ale tutaj niema czego takiego

naprawdę niezłe big_smile

6

Odp: gafy na maturach

staram sie g3opot nie pisać ale chyba nie zawsze mi to wychodzi niewiem nie ja już to oceniam big_smile

7

Odp: gafy na maturach

Mi kiedyś przyrafi3a sie taka gafa, że pamiętam do dzisiaj. Rownanie w nawiasie, pomno?one za nawiasem przez zero... np. (jakieś rownanie)* i ja to liczy3em, pokolei, powolutku, dokładnie, a kiedy skonczy3a sie lekcja... hehe
nie bede kontynuowa3... :-)

Pozdro 8)

8

Odp: gafy na maturach

moją maturę z matmy napisałem dzieki kole?ance z tyłu, ktora miała ... powiem wprost, fajne cycki i duży dekolt.
ja zrobiłem jedno zadanie, z rachunku prawdopodobienstwa, bo w tym byłem dobry, zresztą jestem do dzisiaj, rozes3a3em je w kilku egzemplarzach po sali (gimnastycznej), a drugie zadanie, jako że siedziałem z tyłu, odwracając sie kilkanaocie razy do tyłu, odpisałem od dziewczyny z mi3ym biustem . ona oczywiście chciała mi je napisać na kartce, ale ja nie chciałem